Nhân vật Bathory Ferid - Các anime của nhân vật Bathory Ferid